Vzhledem k častým dotazům ohledně plánu uvolňování platného od 25. května 2020 jsme pro vás připravili přehled zvěřejněný na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Definované doporučené podmínky pro sportovce, vztahující se k plánu uvolňování dne 25. května 2020

Organizovaný trénink sportovců na vnitřním i vnějším sportovišti:

 Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob.

 Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.

 Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

 Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

 V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

 Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

 Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:

o Zajistit co největší rozptýlení osob v šantách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.

o Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.

o Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.

o Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce. o Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.

o Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum. Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti 24

o Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

Pro bližší informace: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf